Home
Codes
preventgenocideinternational
Language: Slovak (Slovencina)
Slovakia Penal Code, Articles 259 - 265 (Crimes Against Humanity)

DESIATA HLAVA TRESTNÉ ČINY PROTI ĽUDSKOSTI

 § 259      Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne alebo čiastočne zničiť niektorú národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu

a) uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,

b) vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,

c) násilne prevádza deti z jednej takej skupiny do druhej, alebo

d) spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

potresce sa odňatím slobody na dvanásť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom.

(2) Rovnako sa potresce, kto sa na čine uvedenom v odseku 1 zúčastní.

§ 259a      Mučenie a iné neľudské a kruté zaobchádzanie

(1) Kto v súvislosti s výkonom právomoci štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy inému mučením alebo iným neľudským a krutým zaobchádzaním spôsobí telesné alebo duševné utrpenie, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo zákazom činnosti.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako verejný činiteľ,

b) ak spácha taký čin najmenej s dvoma osobami, alebo

c) ak pácha taký čin po dlhší čas.

(3) Odňatím slobody na päť až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví.

(4) Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.

§ 259b        Zločin proti ľudskosti

(1) Kto spácha voči civilnému obyvateľstvu čin považovaný článkom 7 Štatútu medzinárodného trestného súdu za zločin proti ľudskosti, potresce sa odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom.

(2) Výnimočným trestom sa páchateľ potresce,

a) ak čin uvedený v odseku 1 spácha za odplatu, alebo

b) ak takým činom spôsobí smrť viacerých osôb alebo iný obzvlášť závažný následok.

Podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd občanov

§ 260

(1) Kto podporuje alebo propaguje hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu práv a slobôd občanov alebo hlása národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú zášť, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 tlačou, filmom, rozhlasom, televíziou alebo iným podobne účinným spôsobom,

b) ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny, alebo

c) ak spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu.

§ 261

Kto verejne prejavuje sympatie k fašizmu alebo k inému podobnému hnutiu uvedenému v § 260 alebo verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť zločiny fašizmu alebo iného podobného hnutia uvedeného v § 260, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

§ 262      Používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja

(1) Kto za vojny alebo za bojovej situácie

a) nariadi použitie zakázaného bojového prostriedku alebo materiálu obdobnej povahy alebo taký prostriedok alebo materiál použije, alebo

b) nariadi vedenie boja zakázaným spôsobom alebo sám takto boj vedie,

potresce sa odňatím slobody na dva roky až sedem rokov.

(2) Rovnako sa potresce veliteľ, ktorý v rozpore s ustanoveniami medzinárodného práva o prostriedkoch a spôsoboch vedenia vojny úmyselne

a) poškodí vojenskou operáciou civilné obyvateľstvo alebo civilné osoby na živote, zdraví alebo majetku alebo vedie proti nim útok z dôvodu represálií,

b) vedie útok proti nebránenému miestu alebo demilitarizovanému pásmu,

c) zničí alebo poškodí priehradu, jadrovú elektráreň alebo podobné zariadenie obsahujúce nebezpečné sily, alebo

d) zničí alebo poškodí objekt určený na humanitárne účely alebo medzinárodne uznávanú kultúrnu alebo prírodnú pamiatku.

(3) Odňatím slobody na päť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 obzvlášť závažný následok.

§ 263      Vojnová krutosť

(1) Kto za vojny poruší predpisy medzinárodného práva tým, že neľudsky zaobchádza s bezbranným civilným obyvateľstvom, utečencami, ranenými, s príslušníkmi ozbrojených síl, ktorí zbrane už zložili, alebo s vojnovými zajatcami, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

(2) Rovnako sa potresce, kto za vojny poruší predpisy medzinárodného práva tým, že

a) nevykoná účinné opatrenia na ochranu osôb, ktoré takú pomoc potrebujú, najmä detí, žien a ranených, alebo takým opatreniam bráni, alebo

b) zamedzí alebo bráni organizáciám civilnej obrany nepriateľa, neutrálneho alebo iného štátu v plnení ich humanitárnych úloh.

(3) Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

§ 263a      Perzekúcia obyvateľstva

(1) Kto za vojny uplatňuje apartheid alebo pácha iné neľudské činy vyplývajúce z rasovej diskriminácie alebo terorizuje bezbranné civilné obyvateľstvo násilím alebo hrozbou jeho použitia, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

(2) Rovnako sa potresce, kto za vojny

a) zničí alebo vážne naruší zdroj základných životných potrieb civilného obyvateľstva v obsadenom území alebo dotykovej zóne alebo svojvoľne neposkytne obyvateľstvu pomoc nevyhnutnú na prežitie,

b) bezdôvodne odďaľuje návrat civilného obyvateľstva alebo vojnových zajatcov,

c) bezdôvodne presídľuje civilné obyvateľstvo obsadeného územia,

d) osídľuje obsadené územie obyvateľstvom vlastnej krajiny, alebo

e) svojvoľne znemožní civilnému obyvateľstvu alebo vojnovým zajatcom, aby sa o ich previnení rozhodovalo v nestrannom súdnom konaní.

(3) Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť alebo iný obzvlášť závažný následok.

§ 264      Plienenie v priestore vojnových operácií

Kto v priestore vojnových operácií, na bojisku, v miestach postihnutých vojnovými operáciami alebo na obsadenom území

a) zmocní sa, využívajúc niečiu tieseň, cudzej veci,

b) svojvoľne cudzí majetok ničí alebo ho pod zámienkou vojnovej potreby odníma, alebo

c) okráda padnutých,

potresce sa odňatím slobody na tri roky až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom.

§ 265      Zneužívanie medzinárodne uznávaných a štátnych znakov

(1) Kto za brannej pohotovosti štátu alebo za vojny zneužije označenie Červeného kríža alebo iných rozlišovacích znakov alebo farieb uznávaných medzinárodným právom pre označenie zdravotníckych inštitúcií alebo dopravných prostriedkov zdravotníckej pomoci alebo evakuácie, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Rovnako sa potresce, kto za vojny zneužije znak Organizácie Spojených národov alebo vlajku alebo štátny alebo vojenský znak, insígnie alebo rovnošatu neutrálneho alebo iného štátu, ktorý nie je stranou v konflikte.

(3) Odňatím slobody na tri roky až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 ako prostriedkom vojnovej vierolomnosti obzvlášť závažný následok.

§ 265a        Spoločné ustanovenia

(1) Na účely použitia ustanovení tejto hlavy sa za vojnu považuje

a) medzinárodný ozbrojený konflikt alebo

b) zdĺhavý ozbrojený konflikt na území štátu medzi vládnymi orgánmi a organizovanými ozbrojenými skupinami alebo medzi takýmito skupinami navzájom s výnimkou vnútorných nepokojov a napätí (vzbury, izolované a ojedinelé akty násilia alebo iné akty podobnej povahy).

(2) Za vojenského veliteľa sa považuje aj osoba fakticky konajúca ako vojenský veliteľ.

(3) Vojenský veliteľ je trestne zodpovedný za trestné činy uvedené v § 259, § 259b, § 262, § 263, § 263a, § 264 a § 265, ak sa ich dopustili ozbrojené sily pod jeho faktickým velením a riadením v dôsledku jeho zlyhania riadiť také sily, ak

a) vedel alebo na základe okolností v tom čase mal vedieť, že ozbrojené sily páchali alebo sa chystali spáchať také trestné činy a

b) neuskutočnil všetky potrebné a primerané opatrenia v rámci svojej právomoci na zabránenie alebo potlačenie ich spáchania, alebo nepredložil vec príslušným orgánom na vyšetrenie a trestné stíhanie.

(4) Nadriadený s výnimkou nadriadeného uvedeného v odseku 3 je trestne zodpovedný za trestné činy uvedené v odseku 3, ak ich spáchali jeho podriadení pod jeho faktickou autoritou a riadením ako výsledok jeho neschopnosti náležite riadiť takýchto podriadených, ak

a) vedel alebo vedome prehliadal informácie, ktoré zrejme naznačovali, že podriadení páchali alebo sa chystali spáchať také trestné činy a

b) trestné činy sa týkali aktivít, ktoré boli v rámci faktickej zodpovednosti a riadenia nadriadeného, a

c) neuskutočnil všetky potrebné a primerané opatrenia v rámci svojej právomoci na zabránenie alebo potlačenie ich spáchania, alebo nepredložil vec príslušným orgánom na vyšetrenie a trestné stíhanie.


Home | Law | Domestic Laws
Prevent Genocide International
 
Last updated 15 November 2002

joukkotuhonta, kansanmurha, suomi, finland, helsinki, rikoslaki, oikeuden