Home
Codes
preventgenocideinternational
Language: Estonian
Estonian Crminal Code - Article § 611

ERIOSA ep11. peatükk [9.11.1994]

INIMSUSEVASTASED KURITEOD JA SÕJAKURITEOD

§ 611. Inimsusevastane kuritegu

(1) Inimsusevastaste kuritegude, sealhulgas genotsiidi toimepanemise eest, nagu need kuriteod on määratletud rahvusvahelise õiguse normides, s.o tahtlike tegude eest, mille eesmärk oli täielikult või osaliselt hävitada rahvuslik, etniline, rassiline, usuline, okupatsioonirežiimile vastupanu osutav või muu sotsiaalne grupp, sellise grupi liikme tapmise või talle raske või üliraske kehavigastuse või vaimsete hälvete tekitamise või tema piinamise eest, laste vägivaldse äravõtmise, relvastatud ründe, okupatsiooni või anneksiooni korral põliselanike deporteerimise või väljasaatmise, majanduslikest, poliitilistest ja sotsiaalsetest inimõigustest ilmajätmise või nende õiguste piiramise eest ­ karistatakse vabadusekaotusega kaheksast kuni viieteistkümne aastani või eluaegse vabadusekaotusega.

(2) Võimuorgani esindaja, kelle nõusolekul pandi toime käesoleva paragrahvi 1. lõikes tähendatud kuritegu, kannab § 17 6. lõike kohaselt vastutust selle kuriteo toimepanemisest kaasaaitajana osavõtu eest. [9.11.1994; 18.12.1996; 13.05.1998]

§ 612. Vägivald elanikkonna kallal sõjategevuse piirkonnas

Sõjategevuse piirkonnas röövimise, vara ebaseadusliku hävitamise, vägivalla või vara ebaseadusliku äravõtmise eest sõjalise vajaduse ettekäändel või muude tsiviilelanikkonna kaitset käsitlevate rahvusvahelise õiguse normide rikkumise eest ­ karistatakse vabadusekaotusega kolmest kuni kümne aastani. [9.11.1994]

§ 613. Sõjavangi kohtlemise õigusliku režiimi rikkumine

Sõjavangi kohtlemise õigusliku režiimi rikkumise eest, mis on seotud erilise julmusega või toime pandud haige või haavatud sõjavangi suhtes, samuti hooletu kohustuse täitmise eest haige või haavatud sõjavangi suhtes isiku poolt, kellele oli pandud sõjavangi ravimine ja tema eest hoolitsemine, raskema kuriteo tunnuste puudumisel ­ karistatakse arestiga või vabadusekaotusega kuni kolme aastani. [9.11.1994]

§ 614. Keelatud sõjapidamisvahendite või -viiside kasutamine või nende kasutamiseks käsu andmine

Keelatud sõjapidamisvahendite või -viiside kasutamiseks käsu andmise, samuti kehtivate sõjapidamisnormide rikkumise eest ­ karistatakse vabadusekaotusega kuni kümne aastani. [9.11.1994]

§ 615. Keemiarelva omandamine, hoidmine, edasiandmine või kasutamine

(1) Keemiarelva väljatöötamise, tootmise, omandamise, hoidmise, säilitamise, edasiandmise või keemiarelva kasutamiseks tehtavatest sõjalistest ettevalmistustest osavõtmise eest -- karistatakse vabadusekaotusega kahest kuni kümne aastani.

(2) Keemiarelva kasutamise eest -- karistatakse vabadusekaotusega kolmest kuni kaheteistkümne aastani.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud kuriteo eest kannab vastutust ka võimuesindaja ja sõjaväeline ülem, kes andis korralduse kuriteo toimepanemiseks, kelle nõusolekul kuritegu toime pandi või kes ei takistanud kuriteo toimepanemist, kuigi see oli tema võimuses. [16.06.1999]


Preliminary translation:

Estonian Criminal Code

Article 611,

Paragraph (1)

For crimes against humanity, including genocide, as per definition of these crimes in international law, that is for deliberate acts whose aim it is to fully or partially eradicate a group, based on national, ethnic, racial or religious distinction, which is resisting an occupation regime, or any other social group; for the killing of a member of such a group or for causing him/her grave or very grave bodily injuries or mental dysfunction or for torturing him/her; for removal of his/her children by force; for deportation of the indigenous population or for banishment into exile once an armed invasion, occupation or annexation has occurred, and for depriving them of their economic, political and social human rights or for restriction of these rights - the penalty is deprivation of liberty for between 8-15 years or the death penalty.

Paragraph (2) "the representative of the state authorities, with whose approval the crimes mentioned in the first paragraph were committed, shall be punished due to his involvement as an accessory in accordance with § 17 para 2."


Kriminaalkoodeks Ülemnõukogu seadustik, koodeks nr 1221 Vastu võetud (adopted): 07-05-1992 Jõustumise kuupäev (entered into force): 01-06-1992 Avaldatud (published): RTI 1999, 38, 485 Antud kujul akti kehtivuse aeg: 01-01-2000..05-01-2000

Genotsiidi vältimise ja karistamise konventsioon - 09.12.1948 ÜN ühines 26. september 1991 21.okt.1991 ühinemiskiri üle antud Eestis Jõustus 19. jaanuar 1992. a. (RT II 1994/27/103) Vastuväide USA tehtud reservatsioonile

Riigi Teataja http://www.riigiteataja.ee/ Estonian Official Journal

Eesti Õigusaktid http://seadus.ibs.ee

Justiitsministeeriumi kodulehekülg http://www.just.ee/

Estonia - Max Planck Inisititute for Foreign and International Law http://www.iuscrim.mpg.de/de/forsch/straf/projekte/kolloq/est_e.pdf

Okupatsioon Muuseum http://www.okupatsioon.ee/

VVk 30.11.1999 nr 1282-k Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi heakskiitmine ja volituste andmine statuudile allakirjutamiseks

 

Home | Law | Genocide Convention | Domestic Laws | Domestic Prosecution
Prevent Genocide International
1804 'S' Street, N.W., Washington, D.C. 20009   USA
Tel. 202-483-1948, Fax 202-328-0627
 
Last updated 5 June 2001

an Coinbhinsiśn ar Chosc agus Pionósś Choir an Chinedhķothaithe: Tionól Ginearįlta na Nįisiśn Aontaith