Home
Codes
preventgenocideinternational
Language: Danish
Danmark - Lov nr. 132 af 29.04.1955 om straf for folkedrab.
Lov nr. 132 af 29.04.1955 om straf for folkedrab.

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Den, som i den hensigt helt eller delvis at ødelægge en national, etnologisk, racemæssig eller religiøs gruppe som sådan 

(a) dræber medlemmer af gruppen, 
(b) tilføjer medlemmer af gruppen betydelig legemlig eller åndelig skade, 
(c) forsætlig påfører gruppen levevilkår, beregnede på at bevirke gruppens fuldstændige eller delvise fysiske ødelæggelse, 
(d) gennemfører forholdsregler, der tilsigter at hindre fødsler indenfor gruppen, eller 
(e) med magt overfører en gruppes børn til en anden gruppe, 

straffes for folkedrab med fængsel på livstid eller på tid ikke over 16 år. 

§ 2. Forsøg på og medvirken til de i § 1 nævnte handlinger straffes, jfr. borgerlig straffelovs kapitel 4. 

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 1955. 
Under Vor Kongelige Hånd og Segl. 
Frederik R. 

/Hans Hækkerup.

Source: www.retsinfo.dk

 

English Translation:

Law Nr. 132 of 29 of April 1955 Law concerning punishment of Genocide: 

We, Frederik the Ninth, by Grace of God King of Denmark, of the Wends and Goths, Hertzog of Slesvig, Holstein, Stormark, Ditmarksen, Lanenborg and Oldenborg Make it known: 

The Parliament (Folketinget) has adopted and We with Our approval have confirmed the following law: 

§ 1 Whoever with the intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group as such, 

(a) kills members of the group,
(b) causes serious bodily or mental harm to members of the group, 
(c) deliberately inflicts on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, 
(d) imposes measures intended to prevent births within the group,
(e) forcibly transfers children of the group to another group, 

is punishable for genocide by imprisonment for life or for a time not less than 16 years. 

§ 2 Attempt and complicity in the acts enumerated in § 1 shall be punished according to chapter 4 of the criminal code for civilians. 

Given at the Christiansborg castle, the 29 of April 1955 Under Our Signature, Seal of the King 

Frederik Rex 
Hans Hackkerup (countersigned) 


Jurisdiction:

Article 8 (5) of the Danish Penal Code gives the courts jurisdiction to try those reponsible for certain crimes when Denmark is bound to do so by treaty

(see Marianne Holdgaard Bukh, “Prosecution before Danish Courts of Foreigners Suspected of Serious Violations of Human Rights or Humanitarian Law”, 6 European Review Public Law (1994), p. 339).Prevent Genocide International