Home
Codes
preventgenocideinternational
Criminal Code of Bulgaria, Article 416: Genocide


Член 416
геноцид
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Глава четиринадесета
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО

Раздел I
Престъпления против мира

Чл.407. Който върши по какъвто и да е начин пропаганда за война, се наказва с лишаване от свобода до осем години.
Чл.408. Който пряко или косвено, чрез печат, слово, радио или по друг начин се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва за подстрекателство към война с лишаване от свобода от три до десет години.
Чл.409.
(изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.) Който планира, подготвя или води агресивна война, се наказва с лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години или с доживотен затвор без замяна.

Раздел II
Престъпления против законите и обичаите за водене на война

Чл.410. Който в нарушение на правилата на международното право за водене на война:
а) извърши или заповяда да се извършат спрямо ранени, болни, корабокрушенци или санитарен персонал убийство, изтезания или нечовешко третиране, включително биологически експерименти, причини или заповяда да се причинят на такива лица тежки страдания, осакатявания или друго увреждане на здравето;
б)
(изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.) извърши или заповяда да се извършат значителни нарушения или присвоявания на санитарни материали или инсталации, се наказва с лишаване от свобода от пет до двадесет години или с доживотен затвор без замяна.
Чл.411. Който в нарушение на правилата на международното право за водене на война:
а) извърши или заповяда да се извършат спрямо военнопленници убийство, изтезания или нечовешко третиране, включително биологически експерименти или заповяда да се причинят на такива лица тежки страдания, осакатявания или друго увреждане на здравето;
б) принуди пленник да служи във въоръжените сили на неприятелската държава или
в)
(изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.) лиши пленник от правото му да бъде съден от редовен съд и по редовна процедура, се наказва с лишаване от свобода до двадесет години или с доживотен затвор без замяна.
Чл.412. Който в нарушение на правилата на международното право за водене на война:
а) извърши или заповяда да се извършат спрямо гражданското население убийства, изтезания, нечовешко третиране, включително биологически експерименти, причини или заповяда да се причинят тежки страдания, осакатявания или други увреждания на здравето;
б) вземе или заповяда да се вземат заложници;
в) извърши или заповяда да се извършат незаконни депортирания, преследвания или задържания;
г) принуди гражданско лице да служи във въоръжените сили на неприятелска държава;
д) лиши гражданско лице от правото му да бъде осъдено от редовен съд и по редовна процедура;
е)
(изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.) незаконно или произволно извърши или заповяда да се извършат разрушения или присвоявания на имущества в големи размери, се наказва с лишаване от свобода от пет до двадесет години или с доживотен затвор без замяна.
Чл.413. Който, без да има право, носи значка на Червения кръст или Червения полумесец или който злоупотреби с флаг или знак на Червения кръст или Червения полумесец, или с цвета, определен за транспортните средства за санитарна евакуация, се наказва с лишаване от свобода до две години.
Чл.414. (1) Който в нарушение на правилата на международното право за водене на война унищожи, повреди или направи негодни културни или исторически паметници и предмети, произведения на изкуството, сгради и съоръжения с културно, научно или друго хуманитарно предназначение, се наказва с лишаване от свобода от една до десет години.
(2) Същото наказание се налага и на онзи, който открадне, противозаконно присвои или укрие предмети, посочени в предходната алинея, или наложи по отношение на такива предмети контрибуция или конфискация.
Чл.415. (1) (изм.,ДВ,бр.62 от 1997 г., бр.92 от 2002 г.) Който в нарушение на правилата на международното право за водене на война използува или заповяда да бъдат използувани ядрено, химическо, бактериологическо, биологично или токсично оръжие или непозволени средства или начини за водене на война, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.
(2)
(изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.) Ако от това са настъпили особено тежки последици, наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години или доживотен затвор без замяна.
Чл.415а.
(нов,ДВ,бр.92 от 2002 г.) Който предприема военни приготовления за използване на ядрено, химическо, бактериологическо, биологично или токсично оръжие като метод за водене на война, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

Раздел III
Унищожаване на групи от населението (геноцид) и апартейд
(загл. доп.,ДВ,бр.95 от 1975 г.)

Чл.416. (1) Който с цел да унищожи изцяло или отчасти определена национална, етническа, расова или религиозна група:
а) причини смърт, тежка телесна повреда или постоянно разстройство на съзнанието на лице, принадлежащо към такава група;
б) постави групата в такива условия на живот, които водят към нейното пълно или частично физическо унищожение;
в) предприема мерки, насочени към възпрепятствуване раждаемостта сред такава група;
г)
(изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.) насилствено предава деца от една група към друга, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години или с доживотен затвор без замяна.
(2) (пред. чл.417,ДВ,бр.95 от 1975 г.) Който извърши приготовление към геноцид, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.
(3) (пред. чл.418,ДВ,бр.95 от 1975 г.) Който явно и пряко подбужда към геноцид, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години.
Чл.417. (нов,ДВ,бр.95 от 1975 г.) Който с цел да бъде установено или поддържа господство или систематическо подтисничество на една расова група хора над друга група хора:
а) причини смърт или тежка телесна повреда на едно или повече лица от тази група хора или
б)
(изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.) налага условия на живот от естество да причинят пълно или частично физическо унищожаване на расова група хора, се наказва за апартейд с лишаване от свобода от десет до двадесет години или доживотен затвор без замяна.
Чл.418. (нов,ДВ,бр.95 от 1975 г.) Който с целта по предходния член:
а) незаконно лиши от свобода членове на расова група хора или ги подлага на принудителен труд;
б) постави в действие мерки за възпрепятствуване участието на расова група хора в политическия, социалния, икономическия и културния живот на страната и за преднамерено създаване на условия, които препятствуват пълното развитие на такава група хора, в частност, като лишава нейните членове от основните свободи и права на гражданите;
в) постави в действие мерки за разделяне населението по расов признак чрез създаване на резервати и гета, чрез забрана на смесени бракове между членове на различни расови групи или чрез експроприация на принадлежаща им поземлена собственост;
г) отнема основни права и свободи на организации или лица, понеже те се противопоставят на апартейда, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.


Sources:

http://www.paragraf22.com/pravo/kodeksi/parts/nk6.html

http://accinfo.persof.com/v2/view.php?c=3&item=199


Home | Genocide? | Law | Prevention | Punishment | Education | Action | About Us 
Law : Domestic Laws | ICC | Information on the Genocide Convention
Punishment
: Domestic Prosecution | Extradition
Global News Monitor | Americas | Europe | Africa | Asia-Pacific

Prevent Genocide International